Loading...
Trainingen2018-05-06T18:14:04+00:00

Doel:

In een meerdaagse management- of teamtraining het eigen team en de individuele gedragsstijl afstemmen op succesvolle samenwerking.
Als hulpmiddel wordt gebruik gemaakt van diverse outdoor-oefeningen.

Doelgroep:

Bestemd voor Managementteams
Projectgroepen
Nieuw samengestelde teams/samenwerkingsverbanden
Iedere andere groep die als team opereert

Programma:

Bij de inventarisatie worden de prioriteiten voor het team-functioneren geanalyseerd. Met behulp van (outdoor)simulatieoefeningen, theorie en de Belbin Teamrolanalyse of de Symlog®-methode, wordt een transformatie gemaakt naar de dagelijkse praktijk.

Methode:

De individuele rol van de deelnemers wordt in beeld gebracht. Hierna bouwen wij aan de complementariteit voor het betreffende team. Sterktes en zwaktes binnen het team-functioneren worden besproken en er wordt actief gewerkt aan de optimale inzet van de betreffende rollen. Er wordt een plan van aanpak opgesteld met als rode draad de implementatie van effectief teamwork op de werkplek.
Outdoorsimulatie dient als middel om parallellen met de reële werksituatie snel zichtbaar te maken.

Duur:

Van 2,5 dag tot meerdere modules.

Deelname:

Er vindt een intake plaats tussen trainer en deelnemer. De deelnemer maakt vooraf aan de training enkele analyses.
De training vindt plaats in het Duitse Sauerland of in Nederland.

Doel:

Zicht krijgen op de effecten van het eigen gedrag in samenwerking met anderen. Inzicht verschaffen in de verschillende leiderschapsstijlen, afgestemd op de individuele gedragingen en kernkwaliteiten van de teamleden. Inzichten die moeten resulteren in praktische aanbevelingen voor de eigen werkplek en persoonlijke situatie. Formuleren en vormgeven van individuele ontwikkel- en leerthema’s.

Competenties:

 • Zelfontwikkeling
 • Delegeren
 • Assertiviteit
 • Samenwerken
 • Besluitvaardigheid
 • Discipline
 • Vasthoudendheid
 • Luisteren
 • Overtuigingskracht
 • Inlevingsvermogen
 • Coaching
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid
 • Groepsgericht leidinggeven
 • Resultaatgerichtheid
 • (Organisatie)sensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Flexibel gedrag
 • Voortgangsbewaking

Doelgroep:

Medewerkers (midden- en hoger kader), die enkele jaren binnen de organisatie werkzaam zijn.

Kwaliteit van de training Effectief Leiderschap:

In de training wordt gewerkt vanuit de teamrolanalyse van Belbin (Interplace).

Door middel van bedrijfssimulaties worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de effecten van hun leiderschapsstijl in wisselende situaties. Er wordt een effectiviteitanalyse gemaakt binnen deze verschillende situaties. Aan de hand van de individuele- en groepsfeedback zal iedere deelnemer zijn eigen leiderschapsstijl kunnen reflecteren.

Functieanalyse:

Een functieanalyse maakt deel uit van de individuele feedback die de deelnemer van de trainer ontvangt. Vereist is hierbij de input van de personeelsmanager en/of de direct leidinggevende van de deelnemer.

Theoretische ondersteuning d.m.v. de trainingmap.

Transformatie naar de actuele werksituatie in de vorm van een individueel actieplan.

Effectiviteitmeting/voortgang na 3 maanden van de realisatie van de beoogde individuele aanpak.

Duur:

1 module van 12 dagdelen + 2 dagdelen follow-up.

Deelname:

Minimum aantal deelnemers: 6

Bijzonderheden:

Er vindt een intakegesprek plaats tussen deelnemer en trainer. De deelnemer maakt vooraf enkele analyses. De Effectief Leiderschap training vindt plaats in Duitsland. Outdoor simulatie is een essentieel onderdeel van het traject.

Administratie en rapportage:

Binnen 5 werkdagen na afloop van de training wordt een geparafeerde presentielijst en de door de deelnemers ingevulde evaluatieformulieren ingeleverd bij de opdrachtgever.

Doel:

In een eendaagse training de deelnemers de meerwaarde van effectief teamwerk laten ervaren. Het verhogen en/of verbeteren van de samenwerkingsbereidheid van een of meerdere teams.

 • Bestemd voor nieuw opgerichte teams
 • Bestaande teams
 • Projectteams
 • Teams die in een fusie- of reorganisatietraject actief zijn
 • Interculturele teams
 • Groep(-en) trainees
 • Als kick-off voor een teambuilding van Proftrainingcenter

Programma:
Afhankelijk van de keuze van de opdrachtgever wordt met de teams een actieve dag ingevuld waarbij men een 8-tal objecten als teamproef ondergaat; deze proeven vragen afwisselend creativiteit, planningsvaardigheid, empathie en samenwerkingsbereidheid van de deelnemers.
Gedurende de dag wordt, indien gewenst, bij voortduring van teamsamenstelling gewisseld teneinde een maximale integratie te bewerkstelligen.
De combinatie met een fit check behoort tot de mogelijkheden, zie hiervoor Top Fit Management.

Methode:
De oefeningen zijn zeer verschillend van opbouw, van uitdagend tot probleem stellend of combinaties daarvan. Alle oefeningen hebben evaluatiethema’s die aansluiten bij de actuele (wenselijke/toekomstige) werksituatie en worden steeds nabesproken door ervaren procesbegeleiders.
Het is mogelijk de deelnemers te betrekken bij de voorbereidingen van deze training.

Duur:
In Nederland 1 dag. In het buitenland wordt dit meestal voorafgegaan door minimaal een overnachting.
Deelname:
In-company. Aantal deelnemers tot 250.

Doel:

Het kunnen aansturen en managen van een groot project door over kennis en vaardigheden te beschikken welke vereist zijn binnen verschillende aspecten van projectmanagement.

De individuele gedragingen en kernkwaliteiten van de teamleden van het projectteam kunnen beoordelen en als zodanig optimaal inzetten in de projectwerkzaamheden.

Zodanig zicht hebben op het eigen functioneren als projectmanager dat de deelnemers concrete verbeteracties kunnen invoeren.

Verbeteracties worden al tijdens de eerste module opgestart.

Competenties:

 • Onafhankelijkheid
 • Flexibel gedrag
 • Voortgangsbewaking
 • Oordeelsvorming
 • Besluitvaardigheid
 • Discipline
 • Vasthoudendheid
 • Stressbestendigheid
 • Plannen & organiseren
 • Aanpassingsvermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Delegeren
 • Inlevingsvermogen
 • Coaching
 • Luisteren

Doelgroep:

Deelnemers die opgeleid willen worden voor de functie van projectmanager.

Duur

3 modules van elk 7 dagdelen, 3 x 2 dagdelen supervisie en follow-up Intervisiedagen maken deel uit van de opleidingscyclus.

Deelname:

Aantal deelnemers bedraagt 6 tot 10 bij één trainer en maximaal 16 bij twee trainers.

Bijzonderheden :

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats tussen deelnemer en trainers. De training vindt plaats in Duitsland. Supervisie, intervisie en follow-up vinden plaats in Nederland.

In de training wordt gewerkt vanuit de Workplace Big5 Persoonlijkheidsanalyse en de Reflector 360º Feedbackanalyse. Verder wordt met de Teamrolanalyse van Belbin (Interplace) en het Concurrerend Waardemodel van Quinn gewerkt.

Door middel van bedrijfssimulaties worden de deelnemers in projectmatige situaties gebracht. Er wordt een effectiviteitsanalyse gemaakt binnen deze situaties. Aan de hand van de individuele- en groepsfeedback zal iedere deelnemer zijn eigen functioneren kunnen reflecteren naar het gewenste gedrag als projectleider.

Een functieanalyse maakt deel uit van de individuele feedback die de cursist van de trainer ontvangt. Vereist is hierbij de input van de personeelsmanager en/of de direct leidinggevende van de deelnemer.

Transformatie naar de actuele werksituatie in de vorm van een individueel actieplan. Ook dient een verbeterplan te worden doorgevoerd binnen een bestaand projectteam.

Supervisie en intervisie maken deel uit van het ontwikkeltraject van de deelnemer.

Doelstelling:

Deelnemers helpen hun fysieke en mentale prestatievermogen te optimaliseren. Het verbeteren van de pro-actieve aanpak voor het creëren van balans in de eigen
(werk-)omgeving, zodat men zich steeds beter bewust wordt van de oorzaken en gevolgen van stress en hoe deze te hanteren. Werken met eigen managementthema’s en dilemma’s.

Doelgroep:

 • Bestemd voor Managementteams
 • Leidinggevenden
 • Werknemers die reeds langere tijd binnen een onderneming werkzaam zijn

Programma:

Er vindt een intakegesprek plaats met de individuele deelnemer teneinde inzicht te krijgen of een modulaire multidisciplinaire opzet gewenst wordt geacht. Hierna kan men op maat instromen in de diverse modules die dit programma biedt. Tot de mogelijkheden behoren:

 • Gesprek(-ken) met de arbeidsdeskundige en/of een organisatiepsycholoog
 • Een medisch-/fysiek programma voor de duur van een aantal maanden
 • Een reflectieweek als vervolg op een van de voorgaande modules, of als een los aspect van de totale module.

Tot de mogelijkheden behoren o.a.:

 • Een fysiek opleidings- en trainingsprogramma
 • Een fysieke check
 • Voedingsadviezen
 • Samenwerkingsvaardigheden
 • Persoonlijkheidsanalyse, Teamrolanalyse en het effect hiervan op het eigen functioneren
 • Het effect van de eigen coaching stijl

Duur:

1 tot 4 dagen. 1 dag follow up.

Deelname:

Open inschrijving en In-company. Vanaf 6 deelnemers.

Methode:

We maken gebruik van Workplace Big5 Persoonlijkheidsanalyse, Belbin (Interplace) Teamrolanalyse, de Symlog® methode. Meestal richt men zich op het burn-out syndroom.

Meer dan 20 jaar ervaring

Velen zijn u voorgegaan en kijken terug op een geslaagd evenement.

“Met opbouwende feedback hopen wij de ander iets te leren, dat is alles!”

Neem contact op